Neste generasjon – ung kulturnæring i Oslo

Ordningen skal bidra til at unge kulturnæringsaktører lettere kommer i virksomhet etter pandemien, at næringslivet tar aktivt i bruk kunstneriske uttrykk i en gjenåpningsfase i Oslo, og til å koble næringsaktører med profesjonelle unge kulturnæringsaktører.

Frist for å søke:
Søknadsfristen er løpende, inntil midlene er oppbrukt, eller senest innen 15.05.2022. Søkere som har sendt inn søknad innen 15. hver måned vil få svar på søknaden innen 15. den påfølgende måneden.

NB! Vedleggene er obligatoriske. Vi oppfordrer søkere om å redegjøre kort i søknadsfeltene.

Les mer om ordningen her.

Personinformasjon

Organisasjonsnummer:*
+
Velg kulturutrykk:*

Om leverandør

Leverandørens CV skal inneholde folkeregistrert adresse. Om du søker for en kunstnergruppe oppgir du en kontaktperson i gruppen i feltene under. Gruppens deltakere må defineres i CV med navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og folkeregistrert adresse.
Navn:*
E-post:*
Ja, jeg bekrefter at leverandøren ikke har fylt 29 år ved søknadstidspunktet:*    
Ja, jeg bekrefter at leverandør har bostedsadresse i Oslo kommune i folkeregisteret:*    

Søknad

Gi en kort redegjørelse for virksomheten/prosjektet, gjerne med henvisning til hjemmeside e.l.
Om prosjektet/virksomheten:*
Gi en kort redegjørelse for leverandørens bidrag i prosjektet/virksomheten. Hvilke arbeidsoppgaver og/eller roller inngår i oppdraget.
Om leverandørens rolle i prosjektet/virksomheten:*
Hva er prosjektet/virksomhetens formål med samarbeidet og hvilken gevinst vil dette ha for leverandøren.
Formål med samarbeidet:*
Tilskuddet skal i sin helhet gå til honorar/lønn for leverandøren. Redegjør kort for oppdragets omfang (periode fra - til, anslag dager/timer), lønns-/honorarnivå og oppdragsgivers medfinansiering.
Varighet/omfang og størrelse på honorar/lønn:*
Hvordan skal leverandør motta godtgjørelse?:*
Totalt honorar/lønn leverandør:*
Kun tall. Søknadssum må være mellom 10.000 - 100.000.
Søknadssum:*
Må utgjøre 20% ved honorar. Egenandelen kan bestå av arbeidsgivers forpliktelser knyttet til f.eks. arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikring og lignende, dersom leverandør mottar tilskuddet som lønn fra oppdragsgiver.
Egenandel:*
Ja, jeg bekrefter herved at virksomheten er lovlig:*    
Ja, jeg bekrefter at oppdragstilskuddet ikke erstatter pågående oppdrag:*    
Ja, jeg bekrefter bruk av gjeldende tariffavtaler og anbefalte minstesatser (CREO):*    
Ja, jeg bekrefter at finansieringen går uavkortet til leverandør som er oppgitt i denne søknaden:*